FXFz-sW0uwo-me

Re­kis­te­ri­se­los­te

Päivitetty: 19.1.2019


1. Rekisterinpitäjä
ACC Finland
c/o Optima Toivekodit

Kanervatie 14 A
02160 ESPOO
044 321 7806


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Anne Anttila
puh. +358 (0)44 321 7806


3. Rekisterin nimi
ACC Finland, asiakasrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin piiriin kuuluvia tietoja käytetään rekisterinpitäjän tarjoamien palveluiden toteuttamista varten. Tietoja voidaan käyttää myös asiakassuhteen hoitoon, palvelutarjonnan kohdentamiseen ja taloustiedon analysointiin. Rekisterinpitäjän palveluvalikoimaan sisältyy taloushallinnon, konsultoinnin ja valmentamisen palveluita (mm. kirjanpitopalvelut, tilinpäätösten laatiminen, kan­nat­ta­vuusa­na­lyy­sit, verolaskelmat ja erilaiset yritysjärjestelyt) sekä näihin liittyviä oheispalveluita. Rekisterin tietoja käytetään myös asiakasviestinnässä, mukaan lukien suoramarkkinointi, joka asiakkaalla on oikeus kieltää.


5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan / asiakasyrityksen yhteyshenkilön perustiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka, henkilötunnus, verotustiedot, pankkitili, palkkatiedot ja mahdolliset ulosottotiedot. Lisäksi asiakassuhteen perusteella muodostuvat tiedot: palvelun tilaukseen ja sisältöön liittyvät tiedot, asiakashistoriaan liittyvät tiedot, mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­siin liittyvät tiedot sekä tiedot, jotka liittyvät asia­kas­tyy­ty­väi­syys­tut­ki­mus­ten tuloksiin.


6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti yrittäjältä / yhteyshenkilöltä / asiakasyrityksiltä itseltään tai viranomaisilta. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan asiakassuhteen aikana. Rekisteriin voidaan merkitä myös henkilötietoja sellaisista henkilöistä, joihin ACC Finland pyrkii luomaan asiakassuhteen tai on aloittamassa asiakassuhdetta. Potentiaalisten asiakkuuksien tiedot saadaan pääsääntöisesti nykyiseltä asiakaskunnalta tai mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­teis­tä saatujen yhteydenottojen kautta.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja voidaan luovuttaa lain edellyttämissä ja sallimissa rajoissa viranomaistahoille, vakuutusyhtiöille tai työeläkekassoille. Tietoja voidaan luovuttaa EU-/ETA-maiden ulkopuolelle lakia noudattaen.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on suojattu teknisin keinoin. Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimelle ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.